About Us

אסטרולוגיה במשך מאות שנים שימשה על ידי מלכים, קיסרים, אפיפיורים, מדענים, רופאים, הבורגנות והעניים כאחד, ויחד עם אסטרונומיה נלמדו בבתי הספר ובאוניברסיטאות בעולם. אך כמו ברוב הדברים, הוא נועד להגיע למרווח בענייני הגברים, ולקראת סוף המאה השש-עשרה באירופה, האסטרולוגיה איבדה את הקרקע; למרות שבאנגליה היא המשיכה לפרוח לאורך רוב המאה ה -17.